Resevillkor

 

   Vilkoren är mellan DIVE TRAVEL och resenären

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

För resan gäller
Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna
inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är
angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text.

Researrangören
har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om
tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär,
speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och
försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på
grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet.
De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för
resenären.

De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

1.  AVTALET

 1. 1.1  Avtalet
  blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens
  beställning om inte annat avtalats.
  Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.

 1. 1.2  Huvudresenär
  är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i
  färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är
  betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning
  måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir
  allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen.
  Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter
  för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

 1. 1.3  Om
  resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid
  bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18
  år. Information lämnas vid bokningstillfället.

 1. 1.4   Tiderna för avresa och hemresa i
  bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och    om möjligt senast 20 dagar före avresan
  precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

 1. 1.5  Arrangören
  ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

 1. 1.6  Arrangören
  ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

 1. 1.7  Anslutningsresa
  eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats
  tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i
  paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

 1. 1.8  Eventuella önskemål
  eller särskilda tjänster
  på resenärens begäran
  ingår i avtalet endast om dessa
  uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.

 1. 1.9  Resenären
  är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de
  erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och
  överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast.
  Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden
  för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete
  som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne
  anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

 1. 1.10 Huvudresenären
  ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e- postadress,
  telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter
  att kontakta resenären.

 1. 1.11 För
  vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras.
  Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.

 1. Om
  flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt
  ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när
  både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte
  biljetten från start, avbokas resterande delar.

2.  PRIS
OCH
BETALNING

 • 2.1  Priset
  ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta
  alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och
  avgifter.

 • 2.2  Resenären
  ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

 • 2.3  Arrangören
  får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift).
  Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och
  omständigheterna i övrigt.

 • 2.4  Om
  resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt
  att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

 • Om
  inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två
  personer i delat dubbelrum. Vid in­kvartering för endast en person i dubbelrum
  eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en
  tilläggsavgift.

 • Arrangören
  är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan
  tillkomma.

3.  RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

 • 3.1  Resenären
  har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan
  medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

 • 3.2  Resenären
  har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära
  ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd
  av avbeställningen.

Arrangören
kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på
tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några
standardiserade avbeställnings­avgifter, har arrangören rätt till en skälig
avbeställningsavgift.

 

 

4. 
RESENÄRENS
RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

 • 4.1 Resenären
  får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i
  resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som
  arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären
  måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om
  överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses
  alltid ha gjorts i skälig tid.

 • 4.2  Arrangören
  får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga
  kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur
  kostnaden beräknats.

 • 4.3  Överlåtaren
  och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller
  återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra
  kostnader som överlåtelsen medför.

5.  ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

 • 5.1  Ändring av avtalsvillkor

Arrangören
har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar
resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett
varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av
flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid
väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ
resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

 • 5.2  Ändring av priset5.2.1
  Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror
  på ändringar i bränslekostnader, skatter   och offentliga avgifter eller valutakurser.5.2.2
  Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den
  kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger
  endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.5.2.3
  Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan,
  minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid
  prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.5.2.4
  Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna.
  Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.5.2.5
  Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna
  före den avtalade avresedagen.
  Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset
  enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt
  5.2.3.

 • 5.3  Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift
 • 5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

5.4  Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet
vid oundvikliga och extraordinära händelser

 • 5.4
  • Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av
   paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas
   av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara
   närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel
   allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom
   eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet
   utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i
   enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har
   i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.
  • 5.4.2
   Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och
   extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.
  • 5.4.3
   För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits
   ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. En gällande
   avrådan från UD ska alltid anses utgöra grund för uppsägning.

6.  ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE

6.1 Bristande genomförande

Om
en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom
skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är
omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om
arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och
skadestånd.

6.2 Väsentliga fel

 • 6.2.1
  Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan
  tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst
  likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte
  erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening
  med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa
  inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt
  avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.
  • 6.2.2
   Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att
   avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag
   och skadestånd.
  • 6.2.3
   Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören
   inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även
   ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

 • 6.2.4
  Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att
  avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet
  enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt
  dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och
  resenären befinner sig på resmålet.

7.  OM
PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND

 • 7.1  Prisavdrag
  utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.
  • 7.2  Resenären
   har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären
   eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av
   resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och
   extraordinära händelser.
  • 7.3  Om
   felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar
   enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle
   vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan
   i ett tidigare led.
  • 7.4  Rätt
   till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om
   arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält
   sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen
   underrättas om att resan ställts in.

        Meddelande om att en resa ställs in ska
lämnas senast

 • 20 dagar före avresa om
  resan varar längre än 6 dagar
  • 7 dagar före avresa om
   resan varar mellan 2 och 6 dagar
  • 48 timmar innan avresa om
   resan varar kortare än 2 dagar
  • 7.5  Skadestånd
   enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada
   och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.
  • Om
   inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande
   lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger
   paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid
   skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

8.  REKLAMATION

 

 • 8.1  Resenären
  får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter
  det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller
  återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid
  fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den
  tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att
  arrangören kunde ha avhjälpt felet.
  • 8.2  Utan
   hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller
   återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9.  RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar

Resenären
är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av
reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig
att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och
uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett
väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att
resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2 Resenärens
ansvar för skada

Resenären
är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom
vårdslöshet vållar arrangören.

9.3 Resenärens
ansvar för formaliteter

 • 9.3.1 Resenären
  är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans
  genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer,
  och försäkring.
  • 9.3.2 Resenären
   ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i
   enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.
  • 9.3.3  Resenären
   är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda
   formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte
   bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller
   återförsäljaren.
  • 9.3.4 Resenären
   ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget

Resenär
som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att
meddela detta till arrangören eller dennes representant.

10.  ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS

Om
resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan
onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara
information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd.
Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen
orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

11.
TVISTLÖSNING

Parterna
bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på
egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna
reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se,
eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens
onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.

Öppettider

Måndag 5:e juni 12-19
Tisdag 6:e juni STÄNGT


Måndag-Torsdag 12-19
Fredag 12-18
Lördag 11-16
Söndag stängt

Pool kostnad
När vi är i pool tillkommer entréavgift – betalas direkt i kassan vid badet.
Vi har ej längre möjlighet att skjutsa till pool eller dykplatser.

Röda Havet 8-15 nov 2023
Liveaboard med Ecodive = FULLBOKAT -

Nästa långresa blir Maldiverna våren 2024

Kajsa Badar med Delfiner på vår senaste resa till Röda Havet
Mycket att titta på på Thistlegorm